DutchBodybuilding.com forum

DutchBodybuilding.com forum (http://forum.dutchbodybuilding.com/)
-   AAS (http://forum.dutchbodybuilding.com/f10/)
-   -   Artikel over prygnyl, HCG (http://forum.dutchbodybuilding.com/f10/artikel-over-prygnyl-hcg-137681/)

SAHR 13 November 2007 16:37

Artikel over prygnyl, HCG
 
Pregnyl
Organon Nederland B.V.
G3G
________________________________________

________________________________________
2 Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Pregnyl bestaat uit een gevriesdroogd poeder voor injectie en een solvens voor reconstitutie. Het werkzaam bestanddeel (humaan choriongonadotrofine (hCG)), verkregen uit de urine van zwangere vrouwen, vertoont de werking van het luteÔniserend hormoon (LH). Een ampul bevat 500, 1500 of 5000 I.E. hCG.
3 Farmaceutische vorm
Poeder voor injectievloeistof.
4 Klinische gegevens
4.1 Therapeutische indicaties
Bij de vrouw. - Inductie van de ovulatie bij subfertiliteit die het gevolg is van het uitblijven van follikelrijping of ovulatie. - Voorbereiding van follikels voor punctie bij gecontroleerde ovariŽle hyperstimulatie-programma's (voor medisch geassisteerde voortplantingstechnieken). - Ter ondersteuning van de luteale fase als onderdeel van gecontroleerde ovariŽle hyperstimulatieprogramma's (voor medisch geassisteerde voortplantingstechnieken) die gebruik hebben gemaakt van GnRH analoga of na ovulatie-inductie bij anovulatoire infertiliteit zonder endogene oestrogene activiteit (WHO groep I).
Bij de man. - Hypogonadotroop hypogonadisme. - Subfertiliteit ten gevolge van idiopathisch gestoorde spermatogenese. - Vertraagde puberteit als gevolg van insufficiŽntie van de gonadotrope functie van de hypofyse. - Cryptorchisme, die niet het gevolg is van een anatomische obstructie.
4.2 Dosering en wijze van toediening
Dosering bij vrouwen: - Inductie van ovulatie of voorbereiding van follikels voor punctie: meestal ťťn injectie van 5000 of 10000 I.E. volgend op een behandeling met een FSH-of hMG-preparaat. - Ondersteuning luteale fase: binnen negen dagen na de ovulatie of embryo-transfer kunnen twee tot drie herhalingsinjecties van elk 1000 tot 3000 I.E. worden gegeven (bijvoorbeeld op dag 3, 6 en 9 na inductie van ovulatie).
Dosering bij mannen: De hieronder opgegeven doseringen vormen slechts een leidraad en dienen te worden aangepast op geleide van het klinisch beeld. - Hypogonadotroop hypogonadisme en idiopathisch gestoorde spermatogenese: 1000-2000 I.E., twee tot drie keer per week. Indien subfertiliteit ten gevolge van gestoorde spermatogenese de belangrijkste klacht is, kan daarbij dagelijks of twee tot drie keer per week een FSH-preparaat (75 I.E. FSH) worden gegeven. Deze behandeling dient tenminste gedurende drie maanden te worden voortgezet voordat enige verbetering in de spermatogenese kan worden verwacht. Tijdens deze behandeling dient een testosteron-substitutie therapie te worden gestaakt. Wanneer de verbetering eenmaal bereikt is, kan deze soms worden gehandhaafd met hCG alleen. -Vertraagde puberteit: 1500 I.E. twee tot drie keer per week gedurende tenminste zes maanden. - Cryptorchisme: -jonger dan 2 jaar: 250 I.E. twee keer per week gedurende zes weken; - jonger dan 6 jaar: 500-1000 I.E. twee keer per week gedurende zes weken; - ouder dan 6 jaar: 1500 I.E. twee keer per week gedurende zes weken. Indien nodig kan deze behandeling worden herhaald.
Wijze van toediening. Na toevoeging van het solvens aan de gevriesdroogde stof moet de gereconstitueerde Pregnyl-oplossing langzaam intramusculair of subcutaan worden toegediend.
4.3 Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor urinaire gonadotrofinen of ťťn van de bestanddelen van Pregnyl.
Androgeen-afhankelijke tumoren, zoals prostaatcarcinoom of borstcarcinoom bij de man, of verdenking daarvan.
4.4 Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik
Bij de vrouw. - Bij een zwangerschap die optreedt na inductie van de ovulatie met gonadotrofinepreparaten, bestaat een verhoogde kans op een meerling. - Bij vrouwen met afwijkingen aan de eileiders is het risico op een ectopische zwangerschap iets verhoogd. Het is daarom van belang om in een vroeg stadium, door middel van echoscopie, vast te stellen of de vrucht zich intra-uterien bevindt. - Bij behandeling in het kader van geassisteerde voortplantingstechnieken is het percentage miskramen hoger dan normaal. - De aanwezigheid van onbehandelde niet-gonadale endocrinologische afwijkingen (bijvoorbeeld ziekten van de schildklier, bijnier of hypofyse) dient te worden uitgesloten.
- Ongewenste ovariŽle hyperstimulatie. Bij patiŽnten die voor infertiliteit als gevolg van anovulatie of onvoldoende follikelrijping worden behandeld, bij zowel ovulatie-inductie als gecontroleerde ovariŽle hyperstimulatie bij geassisteerde voortplantingstechnieken, kan voorafgaande toediening van een FSH-preparaat leiden tot ongewenste ovariŽle hyperstimulatie. Daarom dient, voorafgaand aan, en regelmatig tijdens de FSH-behandeling, echoscopische beoordeling van de follikelontwikkeling en bepaling van estradiolplasmaspiegels plaats te vinden. Behalve het feit dat een groot aantal follikels tegelijkertijd tot ontwikkeling kan komen, kunnen de estradiolspiegels een buitengewoon snelle stijging vertonen. Dit kan bijvoorbeeld meer dan een dagelijkse verdubbeling gedurende 2 of 3 achtereenvolgende dagen zijn, hetgeen kan leiden tot uitzonderlijk hoge waarden. De diagnose ovariŽle hyperstimulatie kan eventueel worden bevestigd met behulp van echoscopie. Indien deze ongewenste ovariŽle hyperstimulatie (dus niet als onderdeel van de voorbereidende behandeling voor medisch geassisteerde voortplantingstechnieken zoals IVF/ET, GIFT of ICSI) optreedt, dient de toediening van het FSH-preparaat onmiddellijk te worden gestaakt. In dat geval moet zwangerschap worden vermeden en mag beslist geen Pregnyl worden toegediend, omdat de toediening van een gonadotrofine met LH-activiteit in dit stadium, behalve tot meervoudige ovulaties, kan leiden tot het ovariŽle hyperstimulatiesyndroom (OHSS). Deze waarschuwing is van bijzonder belang voor patienten met polycysteus ovarium syndroom (PCOS). Klinische symptomen van de milde vorm van ovariŽle hyperstimulatie zijn gastro-intestinale problemen (pijn in de onderbuik, misselijkheid, diarree), en milde tot matige vergroting van ovaria en ovariumcysten. In zeldzame gevallen treedt een ernstige vorm van het ovariŽle hyperstimulatiesyndroom op, hetgeen levensbedreigend kan zijn. Kenmerkend zijn grote ovariumcysten (waarbij gemakkelijk een ruptuur kan optreden), ascites, vaak hydrothorax en gewichtstoename en soms athero-trombo-embolische verschijnselen.
Bij de man. Behandeling met hCG leidt tot een verhoogde androgeenproductie. Daarom: - dienen patiŽnten met latent of manifest hartfalen, een gestoorde nierfunctie, hypertensie, epilepsie of migraine (of een anamnese van deze aandoeningen), regelmatig te worden gecontroleerd, omdat een verhoogde androgeenproductie soms kan leiden tot een verergering of herhaling van deze aandoeningen; - dient de toepassing van hCG bij prepuberale jongens zorgvuldig te geschieden om een voortijdige sluiting van de epifysairschijven of een voortijdige geslachtelijke ontwikkeling te voorkomen. De skeletgroei dient regelmatig te worden gecontroleerd.
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen klinisch relevante interacties bekend.
4.6 Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
Pregnyl kan worden gebruikt ter ondersteuning van de luteale fase, maar mag niet later tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Pregnyl mag niet gebruikt worden tijdens de lactatie.
4.7 BeÔnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Voorzover bekend heeft dit geneesmiddel geen invloed op het reactievermogen.
4.8 Bijwerkingen
Bij het gebruik van urinaire gonadotrofinepreparaten kunnen lokale reacties op de plaats van injectie, zoals kneuzing, pijn, roodheid, zwelling of jeuk worden waargenomen. Af en toe komen allergische reacties op Pregnyl voor, die zich meestal uiten als pijn en/of uitslag op de plaats van injectie. In zeldzame gevallen kan een algemene huiduitslag of koorts optreden.
Bij de vrouw. Ongewenste ovariŽle hyperstimulatie, ovarieel hyperstimulatiesyndroom. Zie voor kenmerkende symptomen van ongewenste ovariŽle hyperstimulatie en van het ovarieel hyperstimulatiesyndroom "Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik".
Bij de man. Water- en zoutretentie wordt soms gezien na toediening van hoge doseringen; dit wordt beschouwd als een gevolg van een overmatige androgeenproductie. hCG-behandeling kan sporadisch gynaecomastie veroorzaken.
4.9 Overdosering
Aangetoond is dat de acute toxiciteit van uit urine verkregen gonadotrofinepreparaten zeer laag is. Er zijn geen symptomen bekend van een acute parenterale overdosering bij de mens.
5 Farmacologische eigenschappen
5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Pregnyl bevat hCG, hetgeen een LH-werking heeft. LH is noodzakelijk voor de normale groei en rijping van gameten bij de man en de vrouw en voor de gonadale steroÔdproductie.
Bij de vrouw. Pregnyl wordt gegeven ter vervanging van de endogene pre-ovulatoire LH-piek om de laatste fase van de follikelrijping te induceren, welke tot ovulatie leidt. Pregnyl wordt ook gegeven ter vervanging van endogeen LH tijdens de luteale fase.
Bij de man. Pregnyl wordt gegeven om de Leydig-cellen te stimuleren en zo de productie van testosteron te bevorderen.
5.2 Farmacokinetische eigenschappen
Na een intramusculaire of subcutane injectie worden de maximale hCG-plasmaspiegels bij mannen na ongeveer 6 uur bereikt en bij vrouwen na ongeveer 20 uur. Hoewel er grote variatie tussen de individuen bestaat kan het verschil in relatie met het geslacht na intramusculaire injectie veroorzaakt worden doordat vrouwen meer vetophoping in de bilspier hebben dan mannen. HCG wordt voor ongeveer 80 procent gemetaboliseerd, voornamelijk in de nieren. Intramusculaire en subcutane toediening zijn bioequivalent wat betreft de mate van absorptie en de waargenomen eliminatiehalfwaardetijd van ongeveer 33 uur. Op grond van de aanbevolen doseringsschema's en de eliminatiehalfwaardetijd wordt geen cumulatie verwacht.
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Geen bijzonderheden.
6 Farmaceutische gegevens
6.1 Lijst van hulpstoffen
Het poeder voor injectie bevat mannitol, dinatriumwaterstoffosfaat, natrium diwaterstoffosfaat en natrium carboxymethylcellulose. De ampul met solvens bevat natriumchloride (9 mg) en water voor injecties (1 ml).
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid
Er zijn geen relevante onverenigbaarheden bekend.
6.3 Houdbaarheid
De houdbaarheid van Pregnyl is drie jaar. Pregnyl kan worden gebruikt tot de op de verpakking aangegeven uiterste houdbaarheidsdatum.
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag
Pregnyl dient in het donker bij 2-15įC te worden bewaard.
6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Ampullen Pregnyl 500, 1500 en 5000 bevatten poeder voor injectie, overeenkomend met respectievelijk 500, 1500 en 5000 I.E. hCG.
6.6 Gebruiksaanwijzing/verwerkingsinstructie
Het poeder voor injectie wordt gereconstitueerd door toevoeging van het solvens. Aangezien een ampul na opening niet zodanig bewaard kan worden dat de steriliteit van de inhoud kan worden gegarandeerd, dient de oplossing direct na reconstitutie te worden gebruikt.
7 Naam en permanent adres of officiŽle vestigingsplaats van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
8 RVG-nummer
RVG 00102 (500 I.E.)
RVG 00103 (1500 I.E.)
RVG 00104 (5000 I.E.)
9 Datum van eerste vergunning / hernieuwing van de vergunning
10 Datum van goedkeuring / herziening van de samenvatting

ik hoop dat jullie er wat aan hebben.;)

MrJ 13 November 2007 20:29

Tnx voor de moeite, maar is een beetje een copy/paste van de bijsluiter he. :)

Black Knight 13 November 2007 21:58

En een goeie dealer laat de bijsluiter gewoon in de verpakking zitten :)

Absolutely 13 November 2007 22:46

Iemand ervaring hiermee ?

duc26 13 November 2007 23:53

Citaat:

Origineel gepost door Black Knight (Post 2353402)
En een goeie dealer laat de bijsluiter gewoon in de verpakking zitten :)


dan heb ik een goeie dealer;)


05:20

v3.8.9 Beta 2